Algemene voorwaarden Bureau Bino

1.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bureau Bino. Algemene voorwaarden van derden worden uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden ingeschakeld. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten tussen Bureau Bino en de opdrachtgever of derden. Onder derden wordt onder meer verstaan: deelnemers op uitnodiging van de opdrachtgever.


2.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Bureau Bino

Opdrachtgever: de wederpartij, (rechts)persoon, die aan Bureau Bino een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, samenstellen van, begeleiding van en/of uitvoering van een programma passend bij de wensen van deze partij.

Programma/project: Iedere activiteit, bedacht, samengesteld, georganiseerd en uitgevoerd door Bureau Bino.


3.

Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bureau Bino, in welke vorm dan ook,
zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2 Bureau Bino behoudt zich het recht om na het vervallen van de geldigheidstermijn de offerte aan te passen of in te trekken.

3.3 Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de in de offerte aangegeven termijn zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de algemene voorwaarden.

3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief de te maken kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend; reis- en verblijf-, tenzij anders overeengekomen is tussen Bureau Bino en opdrachtgever.

3.5 De opdrachtgever verstrekt na ondertekening van de opdrachtbevestiging zo spoedig mogelijk alle gegevens betreffende zichzelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

3.6 De opdrachtgever zal aan Bureau Bino alle nuttige inlichtingen verstrekken die van hem gevraagd worden om tot een goede uitvoering van het programma te leiden. Wanneer de opdrachtgever verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de opdrachtnemer en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.4.

Uitvoering van project

4.1 Bureau Bino is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomsten derden in te schakelen.

4.2 Bureau Bino draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal die door derden zijn uitgegeven. Kennelijke fouten en vergissingen in de offerte zijn niet-bindend voor Bureau Bino.

4.3 Bureau Bino zal bij de uitvoering van een programma de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen wat betreft de selectie van derden waarvan bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt.

4.4 Bureau Bino is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de desbetreffende derden, maar zal al hetgeen doen, dan wel de opdrachtgever alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.


5.

Betaling

5.1 De verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum - tenzij anders is overeengekomen - door middel van een wettig betaalmiddel te zijn voldaan aan Bureau Bino.

5.2 Bureau Bino is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de offerte wordt vermeld te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met maximaal 50% van het totaalbedrag tenzij anders vermeld in de offerte. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Facturatie geschiedt conform het in de offerte opgenomen betalingsschema.

5.4 Bureau Bino is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

5.5 Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

5.6 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan  het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.7 Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener de opdrachtgever tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.


6.

Annulering (& kosten)

6.1 Annuleringen door de opdrachtgever kunnen louter schriftelijk worden ingediend, waarbij de datum waarop het verzoek tot annulering bekend is bij Bureau Bino bekend is, bepalend is.

6.2  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6.3 Indien op verzoek van de opdrachtgever annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds overeengekomen overeenkomsten zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.

6.4 Wanneer de opdrachtgever besluit de overeenkomst te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

  • Annulering tot 8 weken voor aanvang; kosteloos. Opdrachtgever is wel verantwoordelijk voor de eventuele reeds gemaakte kosten die niet meer gerestitueerd kunnen worden.

  • Annulering van 8 tot 6 weken voor aanvang 25% van de totale prijs overeengekomen.

  • Annulering van 6 tot 4 weken voor aanvang 50% van de totale prijs overeengekomen.

  • Annulering van 4 tot 2 weken voor aanvang 75% van de totale prijs overeengekomen.

  • Annulering van 2 weken of minder voor aanvang; de volledige som overeengekomen.

Deze voorwaarden gelden voor een groepsactiviteit alsmede voor de annulering van 1 deelnemer in het geval van een groepsactiviteit, in het geval dat Bureau Bino en opdrachtgever tarieven per persoon zijn overeengekomen.


7.

Aansprakelijkheid

7.1 Bureau Bino is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig hetgeen Bureau Bino en de opdrachtgever op grond van de overeenkomst zijn overeengekomen.

7.2 Indien het programma niet verloopt conform de overeenkomst en Bureau Bino niet in staat is de tekortkomingen binnen redelijke termijn te verhelpen, is Bureau Bino verplicht de opdrachtgever de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan Bureau Bino is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikgemaakt wordt omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever;

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan een deelnemer(s) voor wie de opdrachtgever garant staat;

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten;

d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die Bureau Bino of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verholpen.

7.3 Wanneer Bureau Bino aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Bureau Bino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.

7.4 Bureau Bino is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van de opdrachtgever en deelnemer(s).

7.5 Bureau Bino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade, delicten of diefstal en verlies van eigendommen van de opdrachtgever en deelnemer(s).

7.6 Iedere aansprakelijkheid van Bureau Bino, uit welken hoofde dan ook, zal steeds zijn beperkt tot maximaal eenmaal de som van de overeengekomen overeenkomst.

7.7 Elke aansprakelijkheid van Bureau Bino vervalt door het verloop van één maand, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

7.8 In géén geval is Bureau Bino aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door adviezen of enige vorm van vervolgschade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.

7.9 Ingeval tijdens een programma inbegrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Bureau Bino dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.


8.

Overmacht

8.1 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

8.2 Bureau Bino heeft het recht om de uitvoering van de reis op te schorten of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens reiziger gehouden te zijn, ingeval Bureau Bino door overmacht wordt verhinderd de reis geheel of gedeeltelijk uit te voeren.


9.

Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Bureau Bino, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het orde personeel, de brandweer en andere bevoegden. In dat kader beseft de deelnemer zich dat tevens aanvullende voorwaarden of reglementen van de exploitant van de plaats waar de activiteit wordt gehouden van toepassing kunnen zijn.


10.

Rechten van Bureau Bino

10.1 Bij overtreding door de deelnemer van (een of meer van) de bepalingen zoals  genoemd in deze algemene voorwaarden is Bureau Bino gerechtigd de deelnemer de verdere toegang tot de activiteit te weigeren zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij, of zijn opdrachtgever, voor het programma heeft voldaan.
10.2 Bureau Bino behoudt zich het recht voor de deelnemer de verdere toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Bureau Bino dit nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

10.3 Bureau Bino is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames van een activiteit te (laten) maken. Door het bezoeken van een evenement stemt de deelnemer er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijke opnames van hem worden gemaakt. Deelnemers die in de opnames voorkomen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.


11.

Rente & incassokosten

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Bureau Bino eventuele gemaakte incassokosten.


12.

Klachten

12.1 Alle geconstateerde tekortkomingen in de uitvoering van een programma dienen direct gemeld te worden bij: 1. De begeleiding vanuit Bureau Bino, 2. De betrokken dienstverlener, zodat deze ter plekke een passende oplossing kan treffen.

12.2 Indien de tekortkomingen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden opgelost en afbreuk doen aan de kwaliteit van het programma, dient de opdrachtgever direct contact op te nemen met Bureau Bino.

12.3 Opdrachtgever maakt uiterlijk 24 uur na het programma melding van een klacht die niet bevredigend is opgelost gedurende de uitvoering van het programma. Deze melding geschiedt bij Bureau Bino.

12.4 Indien de opdrachtgever de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Bureau Bino niet in behandeling genomen, tenzij de opdrachtgever hier redelijkerwijs geen verwijt treft.


13.

Geschillen

13.1 De rechter in de vestigingsplaats van Bureau Bino is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bureau Bino recht het geschil voor te leggen aan volgens de wet bevoegde rechter.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


14.

Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen Bureau Bino en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


15.

Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.